แบบทดสอบความถนัด (FAT)

Findpath Aptitude Test

ความถนัดเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยทางชีวภาพหรือยีนส์ เด็กแต่ละคนจะมีความถนัดไม่เหมือนกัน บางคนเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว บางคนผูกสัมพันธ์ได้เร็ว ความถนัดของแต่ละคนจะช่วยกำหนดความเป็นไปได้ในเส้นทางการเรียนและการงาน

เช่น ความถนัดในการคำนวณ การคิดด้วยภาพ การใช้ภาษา การคิดเชิงกลศาสตร์ การรู้ว่าลูกเราเรียนดีหรือไม่ดีเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ แต่ต้องรู้ด้วยว่า เขาถนัดอะไรบ้าง และความถนัดนั้นจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางอาชีพในอนาคตได้อย่างไร

แบบทดสอบประเมินความถนัดในด้านต่างๆ

การค้นพบความถนัดของคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้น มิใช่ปลายทางสุดท้าย การค้นพบความถนัด ช่วยให้เรามีจุดหมายในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนขึ้น

แบบทดสอบที่ CAPWISE ใช้ในการประเมินความถนัดจะแสดงค่าคะแนน ความถนัดในแต่ละด้าน จากผลการทดสอบที่ทำไว้ เปรียบเทียบกับคนวัยเดียวกัน การตีความแบบทดสอบความถนัดที่สำคัญที่สุด คือการเปรียบเทียบคะแนนด้านต่างๆ ของตัวเอง ว่าด้านใดเป็นจุดเเข็ง ด้านใดเป็นสิ่งที่ไม่ถนัด

เริ่มทำแบบทดสอบ

ค่าบริการในการทำแบบทดสอบครั้งละ 980.00 บาท/ครั้ง

คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ ควรเว้นระยะห่างในการทำแบบทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน