แบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพ (FPT)

Findpath Personality Test

เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพอย่างง่ายที่พัฒนาขึ้นโดยนายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ช่วยในการทำความรู้จักตนเอง เข้าใจสถานการณ์ที่ตนเองจะทำหน้าที่ได้ดีและไม่ดี รู้จุดแข็งและจุดอ่อนในบุคลิกภาพของตน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตนเอง

ในการค้นหาและวางแผนอาชีพ เราควรคำนึงถึงจุดเด่นหรือจุดเเข็งของ ตนเอง งานหลากหลายอาชีพต้องการคนที่มีความสามารถเฉพาะหรือจุด เด่นบางอย่าง

เริ่มทำแบบทดสอบ

ค่าบริการในการทำแบบทดสอบครั้งละ 980.00 บาท/ครั้ง

คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ ควรเว้นระยะห่างในการทำแบบทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน