แบบทดสอบความสนใจในอาชีพ (FIT)

Finpath Interest Test

ความชอบเป็นความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น ชอบร้องเพลง วาดภาพ คิดคำนวณตัวเลขกำไรขาดทุน ความชอบเป็นทัศนคติที่เราได้รับจากประสบการณ์ทางสังคม จึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยมของสังคมและประสบการณ์ชีวิต คือ เวลาผ่านไป ความชอบของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยทั่วไป เมื่อเราทำอะไรได้ดี มีความถนัดในเรื่องนั้น ก็มักจะชอบสิ่งนั้นไปด้วย แต่ไม่จำเป็นเสมอไป การประเมินความชอบจะช่วยให้เรา เข้าใจทัศนคติที่มีต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเส้นทางการเรียนและการงาน

ผลการทดสอบจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง วิชาเรียน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนที่นักเรียนชอบ หรือ ไม่ชอบ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเองมากขึ้น และสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนการเรียน และอาชีพในอนาคตได้

การทดสอบจากแบบทดสอบนั้นไม่มีคำว่า ผ่าน หรือ ตก การทำแบบ ทดสอบเป็นการชี้ให้เห็นรูปแบบความถนัด และสิ่งที่นักเรียนสนใจ เท่านั้น ซึ่งความถนัดและความสนใจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อ นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และทดลองทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น

เริ่มทำแบบทดสอบ

ค่าบริการในการทำแบบทดสอบครั้งละ 980.00 บาท/ครั้ง

คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ ควรเว้นระยะห่างในการทำแบบทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน